تحقيق و پژوهش

شركت پويش معادن ذوب آهن آماده پذيرش نظرات كارشناسان و محققين داخلي و خارجي در زمينه هاي زير
مي باشد :

  • استخراج زغالسنگ و بهبود آن
  • تهويه ، ترابري ، آبكشي
  • فرآوري زغالسنگ
  • تصفيه آب هاي خروجي از معدن جهت استفاده در مصارف زغالشويي و بهداشتي 

پروژه ها و طرحها

  • طرح فرآوري زغالسنگ با احداث يك سيستم موبابل يا مدولار كه اين طرح در مرحله جمع آوري اطلاعات پايه و اخذ پيشنهادات شركتهاي داراي تكنولوژي و تخصيص مرتبط مي باشد .
  • طرح اصلاح استخراج از شيوه سنتي به شيوه نيمه مكانيزه يا مكانيزه كه مناقصه مربوطه برگزار شده و پيشنهادات از شركتهاي خارجي دريافت و در مرحله ارزيابي فني ميباشد .