شركت پویش معادن ذوب آهن ( سهامي خاص ) در تاريخ 05/05/1393 تحت شماره 52451 و با سرمايه اوليه 1 ميليارد ريال در اداره ثبت شركتهاي اصفهان و در راستای اهداف استراتژیک و بلند مدت شرکت ذوب آهن اصفهان و با هدف پیگیری و انجام امور مربوط به طرحهای معدنی ذوب آهن اصفهان به ثبت رسيده اسـت.