دفتر مرکزی:

آدرس: اصفهان - فولاد شهر -بلوار جمهوری اسلامی طبقه دوم-ساختمان اداری ذوب آهن اصفهان

تلفن: 03152642064 - 03152629565

دورنگار: 03152629622

ایمیل: info@pmz-co.com